Igapäevane piiblilugemine täna 6. november 2018.

0
1536

Meie tänane igapäevane piiblilugemine on 2 kroonika 34: 1-33, 2 kroonika 35: 1-27 raamatust. Lugege ja olge õnnistatud.

2 kroonika 34: 1-33:

1 Joosia oli kuninga valitsemise ajal kaheksa-aastane ja valitses Jeruusalemmas kolmkümmend aastat. 2 Ja ta tegi seda, mis oli Issanda silmis õige, ja kõndis oma isa Taaveti radadel ega laskunud ei paremale ega vasakule. 3 Sest oma valitsemise kaheksandal aastal, kui ta oli veel noor, hakkas ta otsima oma isa Taaveti Jumalat. Kaheteistkümnendal aastal hakkas ta puhastama Juudat ja Jeruusalemma kõrgest kohast ning saludest ja nikerdatud ja sulapildid. 4 Ja nad pidurdasid tema ees Baalimi altarid; ja pilte, mis olid kõrgel nende kohal, lõikas ta maha; Ja hiied, nikerdatud ja sulapildid pidurdas ta tükkideks ja tegi neist tolmu ning lõi seda neile ohverdatud haudade peale. 5 Ja ta põletas preestrite luud nende altaritel ning puhastas Juuda ja Jeruusalemma. 6 Ja nii tegi ta Manasse, Efraimi ja Simeoni linnades kuni Naftalini, nende mattidega ümber. 7 Ja kui ta oli lammutanud altarid ja salud ning peksnud taevapildid pulbriks ja lõiganud kõik ebajumalad kogu Iisraeli maal, naasis ta Jeruusalemma. 8 Nüüd, oma valitsemisaja kaheksateistkümnendal aastal, kui ta oli maad ja maja puhastanud, saatis ta maja parandama Aasalia poeg Šafan ja linnavalitseja Maaseja ning salvestuse pidaja Joahas, poeg Joah. Issanda, tema Jumala. 9 Ja kui nad tulid ülempreestri Hilkija juurde, andsid nad ära raha, mis toodi Jumala majja, mille uksi pidavad leviidid olid kokku kogunud Manasse ja Efraimi käest ning kogu Iisraeli jäänustest ja kogu Juudast ja Benjaminist; ja nad pöördusid tagasi Jeruusalemma. 10 Ja nad panid selle töömeeste kätte, kellel oli Issanda koja üle järeleandmine, ja andsid selle Issanda kojas töötanud töölistele maja remontida ja korrastada: 11 Isegi kunstnikele ja ehitajad andsid neile selle osta raiutud kivi ja puitu haakeseadiste jaoks ning põrandada maju, mille Juuda kuningad olid hävitanud. 12 Ja mehed tegid seda tööd ustavalt. Nende ülemaks olid Leviidid Jahat ja Obadja, Merari poegadest; Ja Sakarja ja Mesullam, Kehathi poegadest, panid selle ette; ja muud leviidid, kõik, kes oskaksid muskusinstrumente. 13 Nad olid ka koorma kandjate üle ja olid kõigi nende tööde ülevaatajad, kes igasugusel viisil tööd tegid. Ja leviitide hulgas oli kirjatundjaid, ohvitsere ja portiste. 14 Ja kui nad tõid välja raha, mis Issanda kotta toodi, leidis preester Hilkija Moosese antud raamatu Issanda seadusest. 15 Aga Hilkia vastas ja kirjutas kirjatundjale Šafanile: "Ma olen leidnud seaduseraamatu Issanda kojast." Ja Hilkiah edastas raamatu Šafanile. 16 Ja Šafan viis raamatu kuninga juurde ja tõi kuningale tagasi sõna, öeldes: "Kõik, mis on su teenijatele pühendunud, seda nad ka teevad. 17 Ja nad on kogunud kokku raha, mis leiti Issanda koja juurest, ning on andnud selle üle järelevaatajate kätte ja töömeeste kätte. 18 Siis kirjutas kirjatundja Šafan kuningale öeldes: "Preester Hilkia andis mulle raamatu. Ja Šafan luges seda kuninga ette. 19 Ja kui kuningas oli kuulnud seaduse sõnu, rentis ta oma riided. 20 Ja kuningas käskis Hilkial, Šafani pojal Ahikamil, Miika pojal Abdonil, kirjatundjal Šafanil ja kuninga sulasel Asaial öelda: "Minge ja minge Issanda poole minu ja nende jaoks!" on leitud raamatu sõnadest jäänud Iisraeli ja Juudasse: sest suur on meie peale valatud Issanda viha, sest meie isad pole pidanud Issanda sõna, et teha kõike seda on kirjutatud selles raamatus. 22 Hilkia ja nad, kelle kuningas oli ametisse määranud, läksid prohvetipidaja Hulda juurde, Tikvatti poja Salumumi naise, Hasra poja, riidekapi pidaja juurde; (nüüd elas ta Jeruusalemmas kolledžis :) ja nad rääkisid talle sellest. 23 Ja naine vastas neile: "Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Öelge teile, see mees, kes teid minu juurde läkitas! 24 Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma toon kurja sellele paigale ja selle elanikele, isegi kõik needused mis on kirjutatud raamatus, mida nad on lugenud Juuda kuninga ees: 25 Sest nad on mind maha jätnud ja suitsutanud teistele jumalatele, et nad vihastaksid mind kõigi oma kätega; seepärast valatakse mu viha sellele kohale ja seda ei kustutata. 26 Ja Juuda kuninga kohta, kes läkitas teid Issandat uurima, nõnda öelge talle: "Nii ütleb Issand, Iisraeli Jumal, nende sõnade kohta, mida olete kuulnud; 27 Sest su süda oli õrn ja sa alandasid end Jumala ees, kui kuulasid tema sõnu selle paiga ja selle elanike vastu ning alandasid mind minu ees ja lasid riided seljast ja nuttis minu ees; Ma olen sind isegi kuulnud, ütleb Issand. 28 Vaata, ma kogun sind su vanemate juurde ja sind kogutakse rahus su haua juurde; ega su silmad näe kogu seda kurja, mille ma sellele kohale ja selle elanikele asetan. Nad tõid kuninga sõna uuesti. 29 Siis saatis kuningas kokku ja kogus kokku kõik Juuda ja Jeruusalemma vanemad. 30 Ja kuningas, kõik Juuda mehed, Jeruusalemma elanikud, preestrid ja leviidid ning kogu rahvas, nii suur kui väike, läks üles Issanda kotta ja luges nende kõrvu kõiki Issanda koja leiduva lepingu raamatu sõnad. 31 Ja kuningas seisis oma kohal ja tegi lepingu Issanda ees, et käia Issanda järel ja pidada oma käske, tunnistusi ja seadusi kogu südamest ja kogu hingest, et täita lepingu sõnad, mis on kirjutatud selles raamatus. 32 Ja ta pani kõik, kes Jeruusalemmas ja Benjamini kohal olid, seisma selle poole. Ja Jeruusalemma elanikud tegid vastavalt oma isade Jumala Jumala lepingule. 33 Ja Joosija viis kõik jultumused Iisraeli lastega seotud riikidest välja ja pani kõik Iisraelis viibivad inimesed teenima isegi Issandat, oma Jumalat. Ja kogu tema päeva ei lahkunud nad Issanda, oma vanemate Jumala, järgimisest.

2 kroonika 35: 1-27:

1 Ja Joosija pidas Jeruusalemmas paasapüha Issandale. Ja nad tapsid paasapüha esimese kuu neljateistkümnendal päeval. 2 Ja ta seadis preestrid nende süüdistuste juurde ja julgustas neid teenima Issanda koja. 3 Ja ütles leviitidele, kes õpetasid kogu Iisraeli, kes olid Issandale püha: Pange püha laev majja, kus Saalomon oli. Iisraeli kuninga Taaveti poeg ehitas; see ei tohi olla koormus teie õlgadele: teenige nüüd Issandat, oma Jumalat ja tema rahvast Iisraeli! 4 Ja valmistage end ette oma vanemate majade ääres, oma kursuste järel, vastavalt Iisraeli kuninga Taaveti kirjutisele ja vastavalt: tema poja Saalomoni kirjutised. 5 Ja seiske pühas paigas vastavalt oma vendade rahva vanemate perekondade jaotustele ja leviitide suguvõsade jaotusele. 6 Nii et tapke paasapüha ja pühitsege endid ning valmistage oma vennad ette, et nad saaksid teha Moosese käe läbi Issanda sõna. 7 Ja Joosija andis inimestele karjas, tallesid ja lapsi kõikidele paasapühade ohvritele kolmekümne tuhande ja kolme tuhande härja jaoks: need olid kuninga päralt. 8 Ja tema vürstid andsid meelsasti rahvale, preestritele ja leviitidele: Jumala koja valitsejad Hilkija, Sakarja ja Jehiel andsid preestritele paasapühadeks kaks tuhat kuussada väikest veist ja kolm. sada härga. 9 Ka Konanja, tema vennad Šemaja ja Nethaneel, leviitide pealik Hašabja, Jeiel ja Joasabad andsid leviitidele paasapühadeks viis tuhat väikest veist ja viissada härga. 10 Ja teenistus valmistati ette ning preestrid seisid kuninga käsul oma kohal ja leviidid oma kursustel. 11 Ja nad tapsid paasapüha ning preestrid piserdasid verd nende kätest ja leviidid pillutasid neid. 12 Ja nad viisid läbi põletusohvrid, et nad saaksid rahva suguvõsade jaotuse järgi anda Issandale, nagu on kirjutatud Moosese raamatus. Ja nii tegid nad ka härjadega. 13 Ja nad röstisid paasapüha tule järgi vastavalt määrusele. Kuid teised pühad ohvrid panid nad pottidesse, vattidesse ja pannidesse ning jagasid need kiiresti kõigi inimeste vahel. 14 Ja pärast seda valmistusid nad iseendale ja preestritele: kuna preestrid Aaroni pojad olid hõivatud põletusohvrite ja rasvatoitudega kuni õhtuni; seepärast valmistusid leviidid ise ja preestrid Aaroni pojad. 15 Ja lauljad, Aasafi pojad, olid Taaveti, Asafi ja Hemani ning kuninga nägija Jeduthuni käsul nende kohal; ja portöörid ootasid iga värava juures; nad ei pruugi oma teenistusest lahkuda; nende vendade jaoks valmistusid leviidid. 16 Nii valmistati kõik Issanda teenistused samal päeval paasapüha pidamiseks ja Issanda altaril põletusohvrite pakkumiseks vastavalt kuningas Joosia käsule. 17 Ja kohal viibinud Iisraeli lapsed pidasid sel ajal paasapüha ja hapnemata leiva pidu seitse päeva. 18 Ja Iisraelis ei olnud prohvet Saamueli päevil sarnast paasapüha; samuti ei pidanud kõik Iisraeli kuningad sellist paasapüha, mida pidas Joosija, ja preestreid, leviite ning kogu kohal olnud Juudat ja Iisraeli ning Jeruusalemma elanikke. 19 Joosia valitsemise kaheksateistkümnendal aastal peeti seda paasapüha. 20 Pärast kõike seda, kui Joosija oli templi valmistanud, tuli Egiptuse kuningas Necho Eufratiga võitlema Charchemishi vastu. Ja Joosia läks välja tema vastu. 21 Aga ta läkitas suursaadikud tema juurde ja ütles: "Mis sul sinuga pistmist on, Juuda kuningas?" Ma ei tule täna mitte teie vastu, vaid selle maja vastu, kus mul on sõda. Sest Jumal käskis mul kiirustada; kannatagu mind segadusse minuga jumalaga, et ta ei hävitaks sind. 22 Sellegipoolest ei pööranud Josiah oma nägu tema juurest, vaid varjas end, et saaks temaga sõdida ega kuulanud Jumala suust Necho sõnu ning tuli kaklema Megiddo orus. 23 Ja vibulaskurid tulistasid kuningas Josiahi; Ja kuningas ütles oma sulastele: "Laske mind minema! sest olen haavatud. 24 Sellepärast võtsid ta sulased ta sellest vankrist välja ja panid ta teise vankrisse, mis tal oli; Ja nad viisid ta Jeruusalemma. Siis ta suri ja maeti ühte oma vanemate hauda. Ja kogu Juuda ja Jeruusalemm leinas Joosiat. 25 Ja Jeremija kahetses Joosiat: kõik laulvad mehed ja laulvad naised rääkisid Josiast tänini ja lasksid neil Iisraelis korralduse teha. Ja vaata, neile on need kirjutatud. 26 Nüüd on Joosija ülejäänud teod ja tema headus, vastavalt sellele, mis on kirjutatud Issanda seaduses, 27 Ja tema teod, kõigepealt ja viimasena, vaata, need on kirjutatud Iisraeli kuningate raamatus ja Juuda.

Kuulutused

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia